GRYOnline S.A.
GRYOnline S.A.
GRYOnline S.A.
GRYOnline S.A.
GRYOnline S.A.
GRYOnline S.A.
GRYOnline S.A.
GRYOnline S.A.

Information for Shareholders

GRY-Online S.A.


CALL TO SUBMIT SHARES IN THE COMPANY

In connection with the entry into force of the Act of August 30, 2019 amending the Commercial Companies Code and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798), hereinafter referred to as the "Act", GRY-OnLine SA, Gabrieli Zapolskiej 16A street, 30-126 Kraków, Poland, KRS: 0000294732, District Court, XI Commercial Division of Kraków-Śródmieście, share capital PLN 700,000 (paid up in full) (hereinafter referred to as: the "Company"), informs the shareholders about the introduction to the Polish order legal compulsory dematerialization of company shares, which means replacing the paper form of shares with an electronic entry in the register of shareholders kept by the entity referred to in Art. 3281 § 2 of the Commercial Companies Code, as amended by the Act.

Pursuant to the introduced changes, the validity of the applicable share documents issued by the Company will expire by operation of law on March 1, 2021. After this date, the shares will not be a document confirming the shareholder status, but only a documentary evidence necessary to update the electronic register of shareholders. However, after March 1, 2026, the protection of membership rights will be lost by shareholders whose share certificates have not been submitted to the company and have not been entered in the electronic register of shareholders.

In connection with the above changes, the Management Board of the Company calls on all shareholders to submit share documents by December 31, 2020 at the Company's headquarters: Gabrieli Zapolskiej 16A street, 30-126 Kraków, so that they can be transformed into an electronic record. The submission of share documents in the Company takes place with a written confirmation issued to the shareholder.


WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, GRY-OnLine SA, ul. Gabrieli Zapolskiej 16A, 30-126 Kraków, Polska, KRS: 0000294732, Sąd Rejonowy XI wydział Gospodarczy Kraków-Śródmieście, kapitał zakładowy 700 000 PLN (opłacony w całości) (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31.12.2020 r. w siedzibie Spółki: ul. Gabrieli Zapolskiej 16A, 30-126 Kraków, aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Dane Firmy

Dane

Numer KRS: 0000294732

Sąd Rejonowy XI wydział Gospodarczy Kraków-Śródmieście, Kapitał zakładowy 700 000 PLN (opłacony w całości)

NIP: 677-21-54-611

EU VATID: PL6772154611

Regon: 357217958

US IRS EIN: 98-1110225

D&B: D-U-N-S®: 367957052

Konta bankowe

BNP Paribas Bank Polska SA, SWIFT PPABPLPKXXX

IBAN PLN PL 82 1750 0012 0000 0000 2721 9446
IBAN EUR PL 29 1750 0012 0000 0000 2721 9527
IBAN USD PL 82 1750 0012 0000 0000 2721 9543


Alior Bank SA, SWIFT BIC ALBPPLPW

IBAN USD PL 91 2490 0005 0000 4600 9902 9386
IBAN EUR PL 85 2490 0005 0000 4600 7831 2234
IBAN GBP PL 78 2490 0005 0000 4600 3281 3637

Copyright © 2000 - 2023 GRY-Online S.A.